Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יתרונות נוספים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מנגנון הגבלת בקשות

במערכת EZshift ניתן לקבוע חוקי מסגרת לגבי מה מותר ומה אסור לעובדים לבקש בזמן הזנת האילוצים. ניתן להגדיר אילוצים שונים לקבוצות שונות של עובדים (משרה מלאה, סטודנטים וכו') ולהגדיר את מדיניות הגשת הבקשות ללא כניסה לקונפליקטים מיותרים

המלצות שיבוץ והחלפות

במערכת EZshift קיימים מספר כלים העוזרים לאחראי הסידור לקבל החלטות נכונות בשיבוץ ידני של עובדים. ההכוונה מספקת המלצה חכמה לשיבוץ בצורה ויזואלית על גבי הלוח על פי החוקים וההגדרות שנעשו במערכת וכן איכות חלופת העובדים במידה וידרשו לכך

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מניעת טעויות

מערכת EZshift תומכת גם בשיבוץ ידני של עובדים, אך יחד עם זאת מתריעה בפני כל חריגה מההגדרות המותרות של שיבוץ העובדים. כל חריגה מהמדיניות המוגדרת של הארגון תופיע בעת השיבוץ כהערה והמנהל יכול להחליט האם להתעלם ממנה או לקבלה. ההערות והשגיאות שנעשו בשיבוץ יופיעו בדו"ח התראות הקיים במערכת

מערכת דו"חות

מערכת EZshift כוללת דו"חות תפעוליים המשמשים לביצוע מעקב ותיעוד של סידורי העבודה, בקשות העובדים ועוד. כל הדו"חות ניתנים להדפסה וייצוא לפורמט Excel ו PDF

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ בין סניפים ומחלקות

ניהול סידורי עבודה למספר מחלקות/סניפים באותו הארגון ואפשרות ל"השאלת" ושיבוץ עובד במחלקה/סניף אחר. השאלת העובד תתמוך בכלל האילוצים והחוקים הרלוונטיים עבורו.

רמות הרשאה למנהלים

במערכת EZshift ניתן להגדיר מספר מנהלים ולהגדיר לכל מנהל את ההרשאות שיינתנו לו, בגישה להגדרות המערכת, בקשות מיוחדות שינוי הגדרות ועוד. גם את ההרשאות ניתן לנהל ולהחליט איזה פעולות יוכל לעשות, באיזה נתונים יוכל לצפות, ומה מסגרת הגישה שתינתן לו בהיסטוריית הנתונים ובנתונים עתידיים בסידור העבודה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה